Polityka Poufności Proper Eating w Internecie

dziękujemy za odwiedzenie
proper-eating.com→

PODSTAWY I ZASADY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Witamy w PROPER EATING (“PROPER EATING”, “my”, “nas” i/lub „nasz”). Niniejsza Polityka określa informacje, które są zbierane od osób odwiedzających naszą stronę internetową pod adresem https://proper-eating.com/ i Użytkowników naszych Usług w celu wsparcia działania naszych produktów oraz sposób, w jaki je przetwarzamy: zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie, przetwarzanie i ujawnianie.


Zgodnie z gdpr, proper eating przestrzega wszystkich obowiązkowych europejskich zasad pracy z informacjami poufnymi, a mianowicie:
 • Zasada Legalności, rzetelności i przejrzystości;
 • Zasada Uczciwości i Poufności;
 • Zasada Minimalizacji wnioskowanych danych;;
 • Zasada Dokładności;
 • Zasada Ograniczonego przechowywania;
 • Zasada Odpowiedzialności.
Wszelkie dane osobowe otrzymane od Użytkownika są przetwarzane przez PROPER EATING w ścisłej zgodności z GDPR.
DEFINICJE
Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, następujące terminy należy rozumieć w następujący sposób:
 • Polityka Poufności – o dokument stworzony przez PROPER EATING w celu poinformowania Użytkowników o podstawowych zasadach gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i postępowania z ich danymi osobowymi, a także o przysługujących im prawach wynikających z tego przetwarzania.
 • GDPR – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dane osobowe – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej.
 • Dane biometryczne – to dane, które występują u absolutnie każdej osoby bez wyjątku i pozwalają na jej osobistą identyfikację, mogą to być: odcisk palca, rozpoznawanie twarzy itp.
Korzystanie z Strony Internetowej i naszych Usług, udostępnianie/publikowanie informacji w Stronie Internetowej oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, a także zgodę na zatwierdzoną politykę przetwarzania danych osobowych. W przypadku braku zgody na te warunki, Użytkownik musi powstrzymać się od korzystania ze Strony.
CZYJE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?
Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, jeśli:
 • Jesteś naszym użytkownikiem;
 • Korzystasz z naszych usług lub produktów, które opracowaliśmy.
 • Jesteś naszym pracownikiem, kontrahentem lub jesteś zainteresowany współpracą z nami.
Możemy pozyskiwać dane osobowe Użytkowników na różne sposoby w związku z działalnością, usługami, funkcjami lub zasobami dostępnymi na naszej Stronie. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie podadzą nam takie informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy może to uniemożliwić im udział w pewnych działaniach związanych z Stroną i Usługami.
JAKICH INFORMACJI NIE ZBIERAMY?
Informacje, których nie zbieramy – to informacje o dzieciach. Świadomie nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli wiemy, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam dane osobowe bez zgody rodziców, podejmiemy działania mające na celu usunięcie takich informacji.
JAKIE INFORMACJE ZOSTANĄ OD CIEBIE OTRZYMANE?
D ane osobowe użytkownika przetwarzane przez proper eating obejmują informacje pozwalające na jego identyfikację: gdy Użytkownik decyduje się na interakcję z nami i dostarcza odpowiednich informacji poprzez informacje zwrotne lub wypełniając indywidualne formularze i/lub wnioski o dane online i dostarcza informacji, które mogą obejmować:
 • Imię i Nazwisko;
 • Dane biometryczne – w celu pełnego świadczenia Usług;
 • Środki komunikacji (numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe).
Możemy używać Google Analytics do zbierania i analizowania pewnych danych o naszych użytkownikach, w tym dynamiki ich zachowania, średniego czasu interakcji, utrzymania użytkowników, aktywności użytkowników, liczby zdarzeń, konwersji i lokalizacji (na podstawie ich adresu IP). Dane te mogą zawierać informacje o modelu urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Gromadzimy te dane, aby poprawić wydajność i funkcjonalność naszej strony internetowej oraz aby lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania naszych użytkowników. Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
W JAKI SPOSÓB (I W JAKIM CELU) WYKORZYSTUJEMY OTRZYMANE OD CIEBIE INFORMACJE?
Przetwarzanie danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej i naszych aplikacji odbywa się przez PROPER EATING. Nasze dane kontaktowe wskazane są na stronie internetowej. Jesteśmy administratorem danych, które przetwarzamy na podstawie niniejszej polityki (o ile nie postanowiono inaczej) – a to oznacza, że odpowiadamy za procedurę postępowania z danymi osobowym.

Podstawowe obszary przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. Podstawowymi przesłankami stanowiącymi podstawę prawną przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych są:
 • zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych;
 • jest to nasz obowiązek prawny;
 • jest to w zakresie naszych interesów biznesowych przewidzianych procedurą świadczenia usług.
PROPER EATING nie zajmuje się sprzedażą i nielegalnym rozpowszechnianiem danych osobowych Użytkowników. Takie informacje są ważną częścią naszej relacji z Użytkownikami.


Cele marketingowe
 • reklama i sprzedaż, a także dostarczanie informacji o naszych usługach;
 • doskonalenie funkcjonowania strony w celu zapewnienia, że treści są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i dla jego komputera;
 • ocena i zrozumienie skuteczności reklam, które pokazujemy Użytkownikom;
 • wysyłanie Użytkownikom informacji, na których otrzymywanie wyrazili zgodę, na tematy, które naszym zdaniem są dla nich interesujące;
 • wysyłanie okresowych listów elektronicznych;
 • możemy wykorzystać adres e-mail do celów wysyłania informacji i aktualizacji związanych z zamówieniem.
Dane Użytkownika będą przetwarzane tylko przez taki okres, w jakim jest to niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. W przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, PROPER EATING zobowiązuje się zaprzestać ich przetwarzania lub zapewnić zakończenie takiego przetwarzania, a jeżeli przechowywanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów przetwarzania danych osobowych, zniszczyć dane osobowe lub zapewnić ich zniszczenie w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania tego wycofania.
JAKIE PRAWA CI SIĘ PRZYSŁUGUJĄ?
PRZY KORZYSTANIU Z PROPER EATING W ZAKRESIE PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO:
 • żądania informacji o swoich danych przetwarzanych zgodnie z art. 15 GDPR. W szczególności może żądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych, kategoriach odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, prawie do wniesienia skargi;
 • żądania skorygowania i/lub natychmiastowego usunięcia swoich danych zgodnie z art. 16 GDPR;
 • żądania ograniczonego przetwarzania danych zgodnie z art. 18 GDPR, tj. w zakresie, w jakim kwestionowana jest dokładność danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • występowania z żądaniami dotyczącymi zakresu przetwarzanych informacji zgodnie z art. 20 GDPR;
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych;
 • zakwestionowania konieczności przetwarzania danych zgodnie z art. 21 GDPR, jeśli przetwarzanie nie jest uzasadnione dla wykonania umowy z nim.


Użytkownik może w każdej chwili dochodzić swoich praw jako podmiot danych, zwracając się do PROPER EATING za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.
W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?
BEZPIECZEŃSTWO
Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w zakresie ochrony przekazywanych nam danych osobowych zarówno podczas ich przekazywania, jak i bezpośrednio po ich otrzymaniu. Wszystkie przetwarzane dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach. Wszyscy przedstawiciele PROPER EATING, którzy pracują z danymi osobowymi, podpisują ścisłe umowy NDA.


LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Użytkownicy powinni mieć świadomość, że inne strony, do których prowadzą linki na Stronie lub w wiadomościach e-mail od PROPER EATING, mogą mieć oświadczenia o ochronie prywatności, które mogą różnić się od niniejszej Polityki Prywatności. PROPER EATING nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub wiarygodność takich stron.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO PRZECHOWYWANYCH PRZEZ NAS INFORMACJI, ZMIENIĆ JE LUB USUNĄĆ?
Usługi i nasza działalność mogą się od czasu do czasu ulegać zmianom. W związku z tym może okazać się konieczne wprowadzenie zmian do niniejszej Polityki Poufności, a zmiany będą publikowane na niniejszej stronie.
КUżytkownicy powinni okresowo przeglądać niniejszą Politykę Poufności, zwłaszcza przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Niniejsza Polityka Poufności obowiązuje jako ostatnio zaktualizowana w dniu wskazanym powyżej. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki Poufności oznacza jego zgodę na warunki zmienionej Polityki Poufności.

Aby zapoznać się z przekazanymi danymi, dokonać korekty lub zażądać usunięcia informacji z naszych rejestrów, Użytkownik powinien napisać na adres info@proper-eating.com. Termin odpowiedzi na taki wniosek wynosi 30 dni kalendarzowych.